World of Tanks Xbox 360 Beta to award participants with premium tanks (Photos)